Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá và vận dụng trong các tình huống thực tế. Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 2604/BTC-QLG ngày 10/3/2020 của Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2020 theo các nội dung cơ bản sau:

Một là, cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định giá và hướng dẫn một số nội dung về lưu trữ hồ sơ thẩm định giá, chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ thẩm định giá.

Chuyên đề này giúp các thẩm định viên nắm bắt được văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thẩm định giá mới được ban hành; lưu ý các doanh nghiệp về một số nội dung áp dụng Tiêu chuẩn thẩm định giá rút ra từ kết quả kiểm tra doanh nghiệp năm 2019; hướng dẫn các doanh nghiệp và thẩm định viên tự chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ thẩm định giá theo đúng với quy định hiện hành, phản ánh đúng chất lượng các báo cáo và chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp.

Hai là, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá và vận dụng trong các tình huống thực tế.

Chuyên đề này nhằm hệ thống, phân tích những tình huống đạo đức và xử lý các tình huống đạo đức hành nghề trong thực tế hoạt động thẩm định giá ở Việt Nam hiện nay. Thiết lập thói quen tư duy giúp các thẩm định viên hành nghề nắm rõ và tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá.

Ba là, thu thập và phân tích thông tin trong thẩm định giá tài sản ở Việt Nam. Chuyên đề này nhằm giúp các thẩm định viên giải quyết vấn đề khó khăn về thông tin giá nói riêng và thông tin nói chung trong hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay. Đồng thời, cung cấp cho các thẩm định viên các kỹ năng thu thập, phân tích thông tin tài sản, thông tin thị trường tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13.

Bốn là, tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN và một số kinh nghiệm quốc tế về thẩm định giá

Thông qua nội dung cập nhật kiến thức năm 2020, các thẩm định viên về giá sẽ có thêm công cụ cả về lý luận và thực tiễn để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thẩm định giá tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nguồn: tapchitaichinh.vn; Hội Thẩm định giá Việt Nam.