Khắc phục hạn chế của Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013 đã dành 02 điều (Điều 115, Điều 116) quy định các trường hợp tư vấn xác định giá đất được thực hiện, điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất và hành nghề tư vấn xác định giá đất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, đặc biệt Luật còn quy định giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá đất. Bên cạnh đó, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP tại các điều 19, 20 đã có những hướng dẫn cụ thể. Theo đó:

1.   Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a. Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; Xây dựng, điều chỉnh hành lang giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu;

b. Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thấm quyền, các bên có liên quan;

c. Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu.

2.  Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất: Khi thực hiện tư vấn xác định giá đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể; Độc lập, trung thực, khách quan.

3.   Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất:

–  Tổ chức được hoạt động tư vẩn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;

Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

–  Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tố chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự;

+ Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan;

+ Có trình độ tử đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất;

+ Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;

+ Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.

VAAE có đầy đủ các yếu tố trên, với đội ngũ cán bộ nhân viên đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện tư vấn xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Dịch vụ

Tin tức nổi bật

Khai mạc Giải bóng đá thường niên Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính

Khai mạc Giải bóng đá thường niên Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính

Chiều 14/10, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức giải bóng đá thường niên lần thứ 29 năm 2022. Giải bóng đá năm nay thu hút sự tham dự của hơn 300 vận động viên thuộc 16 đội bóng, cổ động viên đến từ 36 đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14/10/2022-26/10/2022

098 8819 706